INFORMACJE O PROJEKCIE

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o.

zaprasza do projektu:

”Praca dla Młodych!”

Informacje o projekcie

Projekt „Praca dla Młodych!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 2 287 794,36 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 102 254,24 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie objętego wsparciem  poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudninia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Praca dla Młodych” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie m. Kraków, p. krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, myślenickiego. spełniających łącznie poniższe warunki:

wiek 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia);

osoba niepracująca (tj. jest bierna zawodowo – nie zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy);

osoba niekształcąca się tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);

osoba nieszkoląca się tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu);

osoba z wykształceniem:
a) podstawowym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
b) gimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
c) ponadgimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące,Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
d) policealnym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
e) wyższym (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe) (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

Osoby z wykształceniem wyższym mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zamieszkania na obszarach wiejskich poza ZIT.

Projekt skierowany jest łącznie do 192 osób, w tym min. 50% to osoby zamieszkujące obszary wiejskie poza ZIT (tj. powiat krakowski i olkuski).

W projekcie min. 60% stanowić będą Kobiety.

Co oferujemy?

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

1. Warsztaty – aktywne poszukiwanie pracy dla 182 osób
2. Warsztaty kompetencji pracowniczych dla 192 osób
3. Specjalistyczne porady indywidualne dla 192 osób.
4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy dla 182 osób.
5. Szkolenia lub Przygotowanie Branżowo-Produktowe dla min. 122 osób.
6. Staże zawodowe w wymiarze średnio 4 miesięcy dla min. 146 osób.
7. Doradztwo indywidualne dotyczące zakładania działalności gospodarczych dla 10 osób.
8. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

1. Stypendium stażowe podczas stażu u pracodawcy
2. Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub zakupione na rynku komercyjnym
3. Możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy;
5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych
6. Poczęstunek podczas zajęć
7. Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 69 osób oraz samozatrudnienia przez min. 10 osób.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach V naborów, po średnio 32 osoby na każdy nabór.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Okres realizacji Projektu: 01.11.2015r. do 30.06.2018r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!